Wycinka drzew – sprawdź aktualne przepisy i ceny

Wycinka drzew na terenie Białegostoku i województwa podlaskiego jest regulowana ustawą o ochronie przyrody, która obowiązuje na terenie całej Polski. Warto pamiętać, że niektóre drzewa można wyciąć bez zezwolenia. W wielu przypadkach jednak musimy pamiętać o tym, żeby uzyskać pozwolenie na wycinkę. Przeczytaj artykuł i poznaj aktualne przepisy dotyczące wycinki drzew, a także koszty urzędowe.

Według najnowszej ustawy o ochronie przyrody, wycinka niektórych drzew jest możliwa bez zezwolenia, a niektórych za formalnym pozwoleniem. Obowiązujące w ostatnich latach przepisy były rygorystyczne, a formalności, których należało dopełnić w celu uzyskania pozwolenia na wycinkę, były skomplikowane. Jednak prawo uległo zmianie, a dodatkowo ceny pozwoleń na wycinkę drzew uległy obniżeniu. 

Jakie drzewo można wyciąć bez pozwolenia? 

Wycinka bez zgłoszenia do urzędu jest możliwa. Jesteśmy zwolnieni z obowiązku uzyskania pozwolenia, jeżeli chcemy wyciąć:

 • topole, wierzby, klony jesionoliste i srebrzyste o obwodzie pnia do 80 cm
 • kastanowce zwyczajne i robinie akacjowe, platany klonoliste o obwodzie pnia do 65 cm
 • inne gatunki drzew o obwodzie pnia do 50 cm

Jak zmierzyć obwód pnia drzewa? Powinniśmy miarkę przyłożyć na wysokości 5 cm. Jeżeli go nie ma, musimy zmierzyć pod koroną drzewa:

 • drzewa usuwane w celu przywrócenia gruntów leżących odłogiem do celów rolniczych
 • drzewa należące do gatunków obcych i zagrażające gatunkom rodzimym
 • drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni
 • drzewa usuwane w celu prowadzenia akcji ratowniczej przez straż pożarną lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia
 • drzewa stanowiące złom lub wywroty usuwane przez: straż pożarną, wojsko, firmy dostarczające media (wodociągowe, energetyczne, gazowe), zarządców dróg oraz infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu. 

Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa

Wydawanie zgód na wycinkę drzewa leży w kompetencjach gminy. Przed wydaniem pozwolenia, urzędnicy w ciągiu trzech tygodni dokonują oględzin terenu i rośliny. W trakcie oględzin są mierzone pnie oraz jest ustalany gatunek drzewa. Ustalenia są spisywane w formie protokołu, który jest aktualny przez kolejnych 6 miesięcy. 

Jeżeli jesteśmy właścicielami prywatnej nieruchomości, składając dokumenty o pozwolenie na wycinkę drzew, powinniśmy dostarczyć komplet informacji takich jak imię i nazwisko, oznaczenie nieruchomości, z której chcemy wyciąć drzewo i mapkę/rysunek, które pokazują umiejsciowienie drzewa na działce oraz:

 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością
 • zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana
 • nazwę gatunku drzewa
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm. Gdy na tej wysokości drzewo ma kilka pni – obwód każdego z nich, gdy nie ma pnia – obwód drzewa bezpośrednio poniżej korony
 • miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie, czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • dwa egzemplarze projektu planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (gdy inwestycja wymaga wydania takich dokumentów)
 • zezwolenie dla gatunków chronionych, np. limby, brzozy ojcowskiej, sosny błotnej, jeżeli zostało ono wydane.

Wniosek o wycinkę drzewa jest rozpatrywany w ciągu dwóch tygodni. Jeżeli nie dostaniemy pozwolenia, możemy się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie składamy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Najczęściej odmowna odpowiedź na wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew jest spowodowana tym, że nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje ochronę zieleni na tym terenie. Nie dostaniemy też pozwolenia, jeżeli działka leży na terenie parku krajobrazowego lub rezerwatu. 

Warto pamiętać, że jeżeli gmina nie ustosunkuje się do naszej prośby w ciągu 14 dni od oględzin, mamy prawo usunąć każde drzewo bez pozwolenia oraz bez negatywnych konsekwencji. 

Kara za wycinkę drzewa 

Jeżeli powinniśmy uzyskać pozwolenie na wycinkę, a jej nie dostaliśmy i mimo tego wycięliśmy drzewo, grozi nam kara w wysokości dwukrotności opłaty za wycinkę. Musimy też pamiętać, że jeżeli wycinamy drzewa w celu zbudowania na działce inwestycji związanej z działalnością gospodarczą, będziemy musieli odczekać 5 lat.

Żeby skrócić ten czas, można oczywiście złożyć odpowiedni wniosek o pozwolenie na wycinkę i wnieść opłatę. Okres karencji zawsze liczy się od momentu dokonania oględzin drzewa przez urzędników z gminy. Jeżeli w tym czasie sprzedamy dany teren, nowy właściciel też jest objęty okresem karencji. Jeżeli to my nabywamy nieruchomość, mamy prawo do wglądu do protokołu z oględzin. 

Najnowsza ustawa wskazuje, że jeżeli usuniemy drzewo bez pozwolenia, zapłacimy 500 zł za każdy centrymetr jego obwodu. Stawki mogą być wyższe w zależności od gatunku wyciętego drzewa lub krzewu. 

Wycinka drzew – Białystok i województwo podlaskie

Jeżeli szukasz profesjonalnej firmy do wycinki drzew, zadzwoń do nas na numer 504 288 445. Mamy doświadczenie w usuwaniu drzew i krzewów z terenów. Korzystamy z dedykowanych narzędzi do wycinki drzew, a metody dostosowujemy do wielkości roślin oraz ukształtowania terenu.

W tym zakresie obsługujemy klientów prywatnych, jak i instytucje oraz firmy. Działamy na terenie Białegostoku, Wasilkowa i całego województwa podlaskiego. Cena wycinki drzew i krzewów będzie się różniła w zależności od zakresu wykonywanych robót i najczęściej jest liczona godzinowo. W celu dokonania wyceny zapraszamy do kontaktu telefonicznego.