Wycinka drzew: kto wydaje pozwolenia? Ile to kosztuje?

Aspekty prawne wycinki drzew i krzewów

Zezwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Chcąc dokonać wycinki drzew należy do urzędu gminy złożyć odpowiedni wniosek, aby uzyskać zgodę na wycięcie drzewa lub krzewu. Wniosek powinien zawierać:

a) imię, nazwisko, adres właściciela nieruchomości,
b) tytuł prawny władania nieruchomością,
c) nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
d) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
e) przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
f) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
g) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
h) rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Zezwolenie na wycinkę drzewa lub krzewu nie jest potrzebne, kiedy dotyczy ona obszaru leśnego i plantacji. Wniosku nie musimy składać również wtedy, kiedy chcemy wyciąć drzewa owocowe, te, których wiek nie przekracza 10 lat, a także tych, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów lub stanowią przeszkodzę lotniczą.

Warto pamiętać, że za usunięcie drzewa lub krzewu należy ponieść opłatę, której wysokość ustala gmina, a jest ona uzależniona między innymi od stawki za 1 cm obwodu pnia, obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i współczynnika różnicującego stawki w zależności od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm. A kiedy opłata nie jest obierana? Jak informuje serwis Infor.pl:

Opłat nie pobiera się za usunięcie drzew:
– na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
– na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
– jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
– które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
– które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
– w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
– które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
– z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
– niezależnych od posiadacza nieruchomości;
– topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
– jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
– z grobli stawów rybnych;
– jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Jeżeli wniosek o wycinkę drzew zostaje rozpatrzony, możemy w ciągu 14 dni złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Pismo należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał negatywną decyzję.

Należy też pamiętać, że za wycinkę bez zezwolenia grożą kary, które wymierza wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Stawka stanowi trzykrotność wymaganej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.